Talk about a subject you are studying

0
2511

Talk about a subject you are studying Nói về môn học bạn đang học bằng tiếng Anh. Đây là một chủ đề khá quen thuộc mà chúng ta rất thường gặp trong học tập. Nếu bạn biết được những từ vựng liên quan thì việc miêu tả nó sẽ dễ dàng hơn. Dưới đây là một số từ và các đoạn văn ngắn về chủ đề Talk about a subject you are studying cho các bạn tham khảo. Cùng Wiki Tiếng Anh theo dõi nhé.

Talk about a subject you are studying

Từ vựng chủ đề talk about a subject you are studying

Tiếng AnhPhiên âmDịch nghĩa
Maths/mæθs/Toán học
Music/ˈmjuːzɪk/Âm nhạc
Art/ɑːrt/Mỹ thuật
English/’iɳgliʃ/Tiếng Anh
Spanish/’spæniʃ/Tiếng Tây Ban Nha
Geography/dʒiˈɒɡrəfi/Địa lí
History/ˈhɪstəri/Lịch sử
Science/saɪəns/Khoa học
Information Technology/ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/Công nghệ thông tin
Physical EducationThể dục
Literature/ˈlɪtərətʃər/Văn học
Biology/baɪˈɒlədʒi/Sinh học
Physics/ˈfɪzɪks/Vật lý
Chemistry/ˈkemɪstri/Hóa học
Algebra/ˈældʒɪbrə/Đại số
Geometry/dʒiˈɑːmətri/Hình học
Civic EducationGiáo dục công dân
Informatics/ˌɪnfəˈmatɪks/Tin học
Technology/tɛkˈnɒlədʒi/Công nghệ
Politics/ˈpɒlɪtɪks/Chính trị học
Psychology/sʌɪˈkɒlədʒi/Tâm lý học
Craft/krɑːft/Thủ công
Astronomy/əˈstrɒnəmi/Thiên văn học
Economics/iːkəˈnɒmɪks/Kinh tế học
Social ScienceKhoa học xã hội
Philosophy/fɪˈlɒsəfi/Triết học
National Defense EducationGiáo dục quốc phòng

Talk about a subject you are studying: English

Bản tiếng Anh

Every day I have to study many different subjects at school, but my favorite one is English. I have been studying it since secondary school, and it still has been the subject that I spent most of my time for until now.

At first, I found it very difficult to remember the new vocabulary as well as grammars; however, I was lucky enough to have a teacher that gave me the way and the passion to study it properly. Instead of learning the words by repeating them, I try to use them frequently in certain sentences which relating to circumstances around me.

Besides, I try to write my diary and other small stories in English so that I can learn to use grammar. English is one of the main subjects at school, and many people have to study it to get a better job. Other subjects are what I need to learn, but English is the one that I can find joy in studying. It appears in many aspects of my life such as music, movies, books, or news. I can easily listen and get well to the American accent whenever I turn on the TV, and for me it is the easiest way to study.

I know most of my classmates think that they will not meet Math, History, Chemistry or Physics once they graduate from high school. However, English is the one that will follow us forever, especially when we are reaching out to the world. I am so grateful that English is my favorite subject, and I will never lose the joy in studying it.

Bản dịch chủ đề Talk about a subject you are studying english

Mỗi ngày tôi phải học rất nhiều môn khác nhau ở trường, nhưng môn học yêu thích nhất của tôi là Tiếng Anh. Tôi đã học nó kể từ khi ở cấp hai, và nó vẫn đã và đang là môn học mà tôi dành nhiều thời gian cho nhất tính đến nay.

Lúc đầu tôi thấy rằng việc nhớ những từ vựng mới cũng như ngữ pháp là rất khó khăn; tuy nhiên, tôi đã may mắn khi có được một người giáo viên chỉ cho tôi cách và cho tôi niềm đam mê để học nó một cách đúng đắn. Thay vì học từ vựng bằng cách lặp lại chúng, tôi cố gắng sử dụng chúng thường xuyên trong những câu cụ thể liên quan đến những hoàn cảnh xung quanh tôi.

Bên cạnh đó, tôi cố viết nhật kí và những mẩu chuyện nhỏ khác bằng tiếng Anh để tôi có thể học cách sử dụng ngữ pháp. Tiếng Anh là một trong những môn học chính ở trường, và rất nhiều người phải học nó để có thể có được một công việc tốt hơn.

Những môn khác là những gì tôi cần phải học, nhưng Tiếng Anh chính là môn mà tôi có thể tìm được niềm vui trong lúc học. Nó xuất hiện ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống của tôi như âm nhạc, phim ảnh, sách vở hoặc tin tức. Tôi có thể dễ dàng nghe và làm quen với giọng nói tiếng Anh của người Mỹ bất cứ khi nào tôi mở TV lên, và đối với tôi đó là cách đơn giản nhất để học.

Tôi biết hầu hết bạn học của tôi nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại Toán, Lịch sử, Vật lý hay Hóa học một khi học đã tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, tiếng Anh sẽ là thứ sẽ đi theo chúng ta mãi mãi, đặc biệt là khi chúng ta đang dần vươn ra thế giới. Tôi cảm thấy thật sự biết ơn khi Tiếng Anh là môn học yêu thích của mình, và tôi sẽ không bao giờ đánh mất niềm vui khi học nó.

Talk about a subject you are studying: Math

Bản tiếng Anh

In all of the subjects in school, Math is my favorite. This is a quite easy subject at primary level, but I have to admit that it gets harder and harder through time. I had a struggling period with it before I could find the motivation and interest to study. I find it is not only useful, but it is like puzzles that I can find the joy once I solve them

There are many students who say that studying Math doesn’t help much in life, but I think differently. It helps us calculate and come up with exact numbers. Imagine, you can’t build a complete house without the area calculation. Math also helps us to think logically and react quickly to numbers.

Whenever I go to the markets with my mom, I always help her to check whether the sellers take the right or wrong amount of money as well as the change. I meet it both in school and in my real life, so there is no wonder why I find it really necessary. In conclusion, I think Math is not just simply a subject that challenges the students, but it can actually help us in our daily life. I feel lucky because I have fun and love this subject.

Bản dịch chủ đề Talk about a subject you are studying: Math

Trong tất cả các môn học ở trường thì toán học là môn tôi yêu thích nhất. Đây là một môn học tương đối dễ ở bậc tiểu học, nhưng tôi phải thừa nhận rằng nó càng lúc càng khó dần lên theo thời gian. Tôi đã có một thời kì chật vật với nó trước khi tôi có thể tìm được động lực và hứng thú để học. Tôi thấy nó không những hữu ích, mà nó còn giống như những câu đố mà tôi cảm thấy vui vẻ mỗi khi tôi giải được chúng.

Có nhiều học sinh nói rằng học Toán không giúp ích nhiều trong trong cuộc sống, nhưng tôi lại thấy khác. Nó giúp chúng ta tính toán và đưa ra những con số chính xác. Hãy thử tưởng tượng xem, bạn làm sao có thể xây được một căn nhà hoàn chỉnh nếu như không có phép tính diện tích. Toán học cũng giúp chúng ta có tư duy logic và phản ứng nhanh với các con số.

Bất cứ khi nào tôi đi chợ cùng với mẹ, tôi luôn giúp mẹ tôi kiểm tra tiền thừa hoặc xem liệu người bán có lấy đúng số tiền không. Tôi học Toán cả trong trường học và cuộc sống, vậy nên không có gì thắc mắc khi tôi thấy nó thật sự cần thiết. Thật vậy, tôi nghĩ Toán không chỉ đơn giản là một môn học thách thức học sinh, mà nó còn giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Tôi cảm thấy may mắn vì mình có niềm vui và sự yêu thích với môn học này.

Talk about a subject you are studying: Literature

Bản tiếng Anh

When going to school, there are many subjects; however I still like literature the most. First, literature plays an important role in both education and daily life. Literature is not limit to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about several aspects of life.

From the very first step, student learns to write, read as well as describe things and people. Moreover, literature teaches one to be a responsible citizen and likeable personality. Literature is more than a subject, it’s an art and it can be applied directly into life such as: journalism, editor. People are not born to learn this unique subject, it needs long time to exercise to master. Besides, when learning literature people not only know more works of art but also understand culture, tradition of each country.

Literature is the mirror reflecting human and their lifestyle. Studying literature means learning the way to love and live a true life. All in all, with great benefits of literature, it is necessary for each society especially developing countries.

Bản dịch chủ đề Talk about a subject you are studying: Literature

Có rất nhiều môn học ở trường những tôi thích nhất là môn văn. Đầu tiên, môn văn đóng vai trò quan trọng trong học tập và đời sống. Văn học không chỉ giới hạn trong một môn học ở nhà trường mà rộng hơn nó dạy con người về mọi mặt của cuộc sống.

Từ những bước đầu tiên, học sinh học viết, đọc và mô tả đồ vật. Hơn nữa, văn dạy chúng ta trở thành một công dân trách nhiệm và người có phẩm chất tốt. Văn học hơn cả một môn học, nó là một lĩnh vực nghệ thuật có thể áp dụng vào cuộc sống như: báo chí, kĩ năng viết. Con người không tự sinh ra để học môn này, nó cần thời gian luyện tập. Ngoài ra, khi học văn con người không chỉ biết về nghệ thuật và còn am hiểu về văn hoá, truyền thống của một quốc gia.

Văn học là tấm gương phản ánh con người và lối sống của họ. Học văn có nghĩa là học cách yêu thương và sống cuộc sốg đúng nghĩa. Nói tóm lại, với nhiều lợi ích của việc học văn, nó thực sự cần thiết cho mỗi xã hội đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Talk about a subject you are studying: History

Bản tiếng Anh

I learn many subjects in school. But the one I enjoy learning is History. History tells us how people lived ages ago. It also tells us how men had to struggle to make the world a better place to live.

Many pupils, however, do not like to read History. They say that there are too many names and dates to remember. But they do not understand that if we do not know about the past, we can not understand the present properly.

In fact, only a study of History will make us realize that everything we do today is the result of what our grandfathers and others before them did in the past. So, History is the long story, we learn many interesting things.

I love history so much that i have a lot of history books in my house. Some day, i might even write a history book myself.

Bản dịch chủ đề Talk about a subject you are studying: History

Tôi học nhiều môn ở trường. Nhưng môn mà tôi thích học là Lịch sử. Lịch sử cho chúng ta biết con người đã sống như thế nào từ nhiều năm trước. Nó cũng cho chúng ta biết những người đàn ông đã phải đấu tranh như thế nào để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống.

Tuy nhiên, nhiều học sinh không thích đọc Lịch sử. Họ nói rằng có quá nhiều tên và ngày tháng để nhớ. Nhưng họ không hiểu rằng nếu chúng ta không biết về quá khứ, chúng ta không thể hiểu đúng về hiện tại. 

Trên thực tế, chỉ một nghiên cứu về Lịch sử sẽ khiến chúng ta nhận ra rằng mọi thứ chúng ta làm ngày hôm nay là kết quả của những gì ông bà của chúng ta và những người khác trước họ đã làm trong quá khứ. Vì vậy, Lịch sử là một câu chuyện dài, chúng ta học được nhiều điều thú vị.

Tôi yêu lịch sử đến nỗi tôi có rất nhiều sách lịch sử trong nhà. Một ngày nào đó, tôi thậm chí có thể tự mình viết một cuốn sách lịch sử.

Talk about a subject you are studying: Physics

Bản tiếng Anh

Physics is my favorite subject. I learned a lot of useful knowledge from physics. I learned about matter and its motion. When I study physics, I encounter a lot of quantities and formulas used to calculate.

To do well in physics, you need to memorize and master these formulas. Because it is one of the natural sciences, the results of physics are often accurate. If poetry is very dreamy, physics is a very real subject. Physics is widely used in everyday life. From building a house or designing a certain device. I often actively read materials related to physics to improve my knowledge.

Since I love it so much, I don’t feel tired at all. I got into the habit of analyzing everything from a physical point of view. And I absolutely love these experiences.

Bản dịch chủ đề Talk about a subject you are studying: Physics

Môn vật lý là môn học mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi học được rất nhiều kiến thức bổ ích từ môn vật lý. Tôi được học về vật chất và sự chuyển động của chúng. Khi học môn vật lý tôi gặp rất nhiều những đại lượng và công thức dùng để tính toán.

Để học tốt môn vật lý bạn cần học thuộc và nắm vững những công thức tính này. Vì là một trong những môn khoa học tự nhiên nên những kết quả của môn vật lý thường có tính chính xác. Nếu như văn thơ vô cùng mơ mộng thì vật lý lại là một môn rất thực tế. Vật lý được ứng dụng nhiều trong cuộc sống. Từ việc xây dựng một căn nhà hay việc thiết kế một thiết bị nào đó. Tôi thường chủ động tìm đọc những tài liệu liên quan đến vật lý để trau dồi cho vốn kiến thức của mình.

Vì tôi vô cùng yêu thích nó nên tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Tôi luyện cho mình thói quen phân tích mọi thứ dưới góc nhìn vật lý. Và tôi cực kỳ thích những trải nghiệm này.

Talk about a subject you are studying: Chemistry

Bản tiếng Anh

Chemistry is a subject that many students fear the most. However, I absolutely love it. From the first lessons I was extremely interested and wanted to learn about chemistry.

When I studied chemistry I learned about chemical elements. I understand the substances that make up the things around us. The magic of the experiments captivated me. Have read and learned about a lot of literature related to chemistry. In particular, chemistry has very high applicability in practice.

When you really love a subject I am sure you will be motivated enough to try to learn it well. I’m not the best student in class, but I’m still trying. Hopefully in the future I can represent the school to participate in chemistry exams.

Bản dịch chủ đề Talk about a subject you are studying: Chemistry

Hóa học là một môn học mà nhiều bạn học sinh cảm thấy sợ hãi nhất. Tuy nhiên tôi lại vô cùng yêu thích nó. Từ những bài học đầu tiên tôi đã cảm thấy vô cùng hứng thú và muốn tìm hiểu về hóa học. Khi học môn hóa học tôi được biết về những nguyên tố hóa học. Tôi hiểu về những chất đã cấu tạo nên những vật chất xung quanh cuộc sống của chúng ta. Sự ảo diệu của những thí nghiệm khiến tôi bị thu hút. Đã đã đọc và tìm hiểu về rất nhiều tài liệu liên quan đến hóa học. Đặc biệt, hóa học có khả năng ứng dụng rất cáo trong thực tế.

Khi bạn thực sự yêu thích một môn học nào đó tôi chắc chắn bạn sẽ đủ động lực để cố gắng học tốt nó. Tôi không phải học sinh giỏi hóa nhất lớp nhưng tôi vẫn không ngừng cố gắng. Hy vọng tương lai tôi có thể đại diện trường tham gia những kỳ thi về hóa học.

Talk about a subject you are studying: Biology

Bản tiếng Anh

I absolutely love biological tissue. I used to wonder why people can live? Why can’t people see? Why feel? Then I found the answer when I studied biology. Biology is about all the life around us. Studying biology, I learned about the most basic life.

Maybe because I love this subject, I am passionate about it. I often have a lot of questions in my head. Whenever I have a question about something, I will immediately ask my teacher. My biology teacher is very enthusiastic. When I am at home I will use the internet to search for information.

Studying well in biology helps me understand many things that I could not understand before. Thanks to biology, I understand more about the growing world around me.

Bản dịch chủ đề Talk about a subject you are studying: Biology

Tôi vô cùng yêu thích mô sinh học. Tôi từng tò mò rằng tại sao con người ta lại sống được? tại sao con người ta lại nhìn được? Tại sao lại có cảm giác? Và sau đó tôi đã tìm được câu trả lời khi được học môn sinh học. Môn sinh học nói về mọi sự sống xung quanh ta. Học môn sinh học tôi được tìm hiểu những kiến thức về những sự sống cơ bản nhất.

Có thể vì tôi yêu thích môn học này nên tôi say sưa tìm hiểu về nó. Tôi thường có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Mỗi khi thắc mắc về một vấn đề nào đó tôi sẽ ngay lập tức hỏi giáo viên của mình. Giáo viên dạy môn sinh học của tôi rất nhiệt tình. Những khi ở nhà tôi sẽ sử dụng internet để tìm kiếm thông tin.

Học tốt môn sinh học giúp tôi hiểu được nhiều thứ mà trước đây tôi không lí giải được. Nhờ có môn sinh học mà tôi hiểu hơn về thế giới đang ngày ngày sinh sôi xung quanh mình. 

5/5 - (1 bình chọn)
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận