Technology là gì? Các Collocations chủ đề Technology

0
847

Technology là một chủ đề thường hay bắt gặp trong các bài thi hiện nay nên rất được nhiều người tìm hiểu. Vậy Technology là gì? Các Collocations cơ bản của chủ đề này như thế nào? Cùng Wiki Tiếng Anh tham khảo qua bài viết sau nhé.

technology là gì

Technology là gì?

Technology là từ vựng trong tiếng Anh có nghĩa tiếng Việt là công nghệ và được phát âm là /tekˈnɒl.ə.dʒi/. Từ vựng này chỉ một khái niệm chung dùng để mô tả cách mà con người sử dụng kiến thức, kỹ thuật, công cụ để giải quyết vấn đề thực tế và đáp ứng nhu cầu của họ. Công nghệ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực máy móc và thiết bị điện tử mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực khác như y học, năng lượng, vật liệu, thông tin và truyền thông, và nhiều lĩnh vực khác.

Technology (Công nghệ) thường được áp dụng để tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới, cải thiện quy trình sản xuất, tối ưu hóa hiệu suất, và giải quyết các vấn đề khác nhau. Nó có thể bao gồm cả các khía cạnh văn hóa và xã hội, không chỉ là các khía cạnh kỹ thuật mà còn là ảnh hưởng của công nghệ đối với cách con người sống, làm việc và tương tác với nhau.

Công nghệ phát triển liên tục và đóng góp quan trọng vào sự tiến bộ của xã hội và kinh tế, tạo ra những thay đổi đáng kể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đối với nhiều người, từ “technology” thường được liên kết với các đổi mới và tiến bộ trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

Collocations chủ đề công nghệ

 • Constant/continuous advancement of technology: sự phát triển liên tục của công nghệ
 • To stimulate/promote the development of something: Kích thích/thúc đẩy sự phát triển của một cái gì đó
 • To undergo a dramatic change in something: Trải qua thay đổi đáng kể về một điều gì đó
 • Breakdowns in the system may cause severe problems: Hệ thống hư hại có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng
 • Speed up the pace of something: Tăng tốc độ cái gì đó
 • Keep up to date with technology: cập nhật với xu hướng công nghệ
 • Satisfy children’s different preferences for entertainment: Đáp ứng những sở thích giải trí khác nhau của trẻ em
 • To be addicted to the Internet/smartphones: Nghiện Internet/điện thoại
 • Engrossed in social media: quá mải mê với mạng xã hội
 • Keep (their) eyes glued to (their) screens/smartphones: dính mắt vào màn hình/điện thoại
 • Tech-savvy: Am hiểu công nghệ
 • Enhance the productivity of something: nâng cao năng suất của cái gì đó
 • Technology-saturated world: Thế giới đắm chìm trong công nghệ
 • Overdependence on technology: sự phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ
 • Technologically-inclined: Có năng khiếu về công nghệ
 • Over-dependence on technology: Sự lệ thuộc quá mức vào công nghệ
 • To have/exert an impact on something: Có/gây nên tác động lên một cái gì đó
 • To narrow/widen the gap between… and…: Thu hẹp/nới rộng khoảng cách giữa…và….
 • Integrate/incorporate technology into something: tích hợp công nghệ vào cái gì đó

Đặt câu với Technology

We are living in the digital age, and the use of many technology tools will help a lot in saving time and improving work efficiency.
Chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số, và việc sử dụng nhiều thiết bị công nghệ sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

The way many people nowaday use technology makes them rely on it too much. They get addicted to smartphones and social media. So they can spend most of their time searching the Internet and chatting online with friends. 
Cách nhiều người hiện nay sử dụng công nghệ khiến họ phụ thuộc quá nhiều vào nó. Họ bị nghiện sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội. Vì vậy họ có thể dành hầu hết thời gian để lướt web và chat trực tuyến với bạn bè.

I see some effects of an over – dependence on technology among young people. It is almost impossible for some people to get their work done without the help of the Internet.This makes them lack initiative in thinking.
Tôi nhìn thấy nhiều tác động của việc lệ thuộc quá mức vào công nghệ trong các người trẻ. Nhiều người gần như không thể hoàn thành công việc nếu không có sự giúp đỡ của Internet. Điều này khiến họ thiếu chủ động trong suy nghĩ.

Đoạn văn số 1 về Technology

Đề bài: Modern technology is now very common in most workplaces. How do you think this has changed the way we work, and suggest ways to prepare for people to deal with this workplace changes in the future.
Hiện nay, công nghệ hiện đại đã được ứng dụng ở hầu hết các nơi làm việc. Bạn nghĩ điều này đã thay đổi cách chúng làm việc như thế nào, và đề xuất các sự chuẩn bị để ứng phó với những thay đổi này trong tương lai.

Bản tiếng Anh câu trả lời về Technology

Due to the constant advancement of technology, millions of people all around the world are losing their jobs and being replaced by automation. For example, a majority of factory workers have lost their jobs because they have been replaced by machines that can do their job quicker and more precisely.

Fresh graduates need to research carefully, as well as seek external advice on the sustainability of their chosen career path. For example, self-driving vehicles are predicted to be the future of transportation, so delivery and taxi driver jobs should not be expected to be around for a long time. Furthermore, while some jobs are being replaced by automation, many jobs are simply incorporating technology into their process, and people will have to keep up to date with these technological changes and quickly adapt to them.

Bản dịch tiếng Việt

Do sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, hàng triệu người trên khắp thế giới đang mất việc làm và bị thay thế bởi tự động hóa. Ví dụ, phần lớn công nhân nhà máy bị mất việc làm vì họ đã được thay thế bằng máy móc có thể thực hiện công việc của họ nhanh hơn và chính xác hơn.

Sinh viên mới tốt nghiệp cần nghiên cứu kỹ lưỡng, cũng như tìm kiếm lời khuyên bên ngoài về tính bền vững của con đường sự nghiệp mà họ đã chọn. Ví dụ, phương tiện tự lái được dự đoán là tương lai của ngành giao thông vận tải, vì vậy công việc giao hàng và tài xế taxi có khả năng sẽ không tồn tại lâu nữa. Ngoài ra, trong khi một số công việc đang được thay thế bằng tự động hóa, nhiều công việc chỉ đơn giản là tích hợp công nghệ vào quy trình, và lực lượng lao cần sẽ phải thường cập nhật những thay đổi công nghệ này và nhanh chóng thích ứng với chúng.

Đoạn văn số 2 về Technology

Đề bài: How has technology changed society?
Công nghệ đã thay đổi xã hội như thế nào?

Bản tiếng Anh

In my opinion, technology has had huge impacts on society. With the advent of technology, everything becomes simple. From education, transportation to communication, it is easy for people to work and communicate with each other. Therefore this helps human’s life to be improved day by day.        

However, the unwanted impact of technology is that many users rely on it too much and start to decrease face-to-face interaction with the outside world. They get addicted to their technical devices and can stay in for days without having to see anyone.

For example, children nowadays rarely spend time with their families because they are too engrossed in social media. It is also common to see both young and old people keeping their eyes glued to their phones instead of having conversations like they did before the invention of smart devices’.

Bản dịch tiếng Việt

Theo quan điểm của tôi, công nghệ đã có tác động to lớn đối với xã hội. Với bước tiến của công nghệ, mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Từ giáo dục, vận tải đến giao tiếp, mọi thứ thật dễ dàng để mọi người làm việc và trao đổi với nhau. Vì vậy, điều này giúp đời sống của con người được cải thiện từng ngày.

Tuy nhiên, tác động không mong muốn của công nghệ là nhiều người dùng phụ thuộc vào nó quá nhiều và bắt đầu giảm tương tác trực diện với thế giới bên ngoài. Họ nghiện các thiết bị kỹ thuật của mình và có thể ở trong nhà nhiều ngày mà cần không gặp ai.

Ví dụ, trẻ em ngày nay hiếm khi dành thời gian cho gia đình vì chúng quá mải mê với mạng xã hội. Ta cũng thường thấy cả người già và trẻ đều dán mắt vào điện thoại thay vì trò chuyện như trước khi phát minh ra các thiết bị thông minh.

Một số câu hỏi speaking ielts chủ đề technology

How has technology changed the way people communicate?

Answer: Technology has revolutionized communication by introducing instant messaging, video calls, and social media platforms. People can now connect globally in real-time, breaking down geographical barriers and fostering more efficient and immediate communication.

Question: What are the positive and negative impacts of the widespread use of smartphones?

Answer: On the positive side, smartphones enhance communication, provide access to information, and offer a wide range of applications for productivity. However, the negative impacts include concerns about addiction, reduced face-to-face interaction, and potential privacy issues associated with constant connectivity.

Question: How can technology contribute to addressing environmental challenges?

Answer: Technology plays a vital role in addressing environmental challenges through innovations such as renewable energy sources, smart grid systems, and eco-friendly transportation. These advancements aim to reduce carbon emissions and promote sustainable practices.

Question: In what ways has technology influenced education?

Answer: Technology has transformed education by providing online learning platforms, interactive educational apps, and virtual classrooms. It offers flexibility in learning styles, enhances access to information, and prepares students for the digital skills required in the modern workforce.

Do you think artificial intelligence will replace human jobs in the future?

Answer: While artificial intelligence may automate certain tasks, it is unlikely to entirely replace human jobs. Instead, it is more likely to augment human capabilities and create new job opportunities in fields related to AI development, maintenance, and ethical oversight.

Question: What role do computers play in the workplace, and how has this changed over the years?

Answer: Computers have become integral to the workplace, automating tasks, improving efficiency, and facilitating communication. Over the years, there has been a shift toward a digitalized work environment, with increased reliance on software, cloud computing, and collaborative online tools.

Question: How can governments ensure the responsible use of technology?

Answer: Governments can promote responsible technology use through legislation, regulations, and oversight. This includes measures to protect user privacy, prevent cybercrime, and ensure that technological advancements align with ethical standards and societal well-being.

Question: What are the potential challenges associated with the rapid pace of technological change?

Answer: Rapid technological change poses challenges such as job displacement, ethical dilemmas, and the digital divide. Ensuring that society adapts to these changes and that benefits are distributed equitably requires proactive policies and a focus on education and skills development.

5/5 - (1 bình chọn)
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận