Talk about your best friend – Nói về người bạn thân của bạn

0
684

“Talk about your best friend” nói về người bạn thân của bạn. Đây là một chủ đề khá quen thuộc mà chúng ta rất thường gặp khi giao tiếp cũng như các bài thi Ielts. Nếu bạn biết được những từ vựng liên quan thì việc miêu tả nó sẽ dễ dàng hơn. Dưới đây là một số từ và cách viết một đoạn văn ngắn về chủ đề Talk about your best friend cho các bạn tham khảo. Cùng Wiki Tiếng Anh theo dõi nhé.

Talk about your best friend
Talk about your best friend

Từ vựng chủ đề Talk about your best friend

Các danh từ mô tả tình bạn

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Friendship/ˈfrend.ʃɪp/tình bạn
Mate/meɪt/bạn 
Chum/tʃʌm/bạn bè
Buddy/ˈbʌd.i/bạn thân thiết, anh bạn
Peer/pɪə(r)/bạn đồng trang lứa
Bestie/ˈbes.ti/bạn thân
Dearest friend/ˈdɪə.rɪst//frend/bạn thân nhất
Close friend/ Best friend/kləʊz/ /frend/bạn thân
Ally/ˈæl.aɪ/đồng minh, người bạn giúp đỡ mình
New friend/njuː/ /frend/bạn mới
Associate/əˈsəʊ.si.eɪt/cộng sự
Partner/ˈpɑːt.nər/đối tác, bạn đời (trong tình yêu)
Pen friend/ˈpen ˌpæl/bạn qua thư
Teammate/ˈtiːm.meɪt/bạn cùng nhóm, đồng đội
Soulmate/ˈsəʊl.meɪt/bạn tâm giao, tri kỉ
Mutual friend/ˌmjuː.tʃu.əl ˈfrend/bạn chung
Companion/kəmˈpæn.jən/bạn đồng hành
Roommate/ˈruːm.meɪt/bạn cùng phòng
Schoolmate/ˈskuːl.meɪt/bạn cùng trường
Classmate/ˈklɑːs.meɪt/bạn cùng lớp
Childhood friend/ˈtʃaɪld.hʊd/ /frend/bạn từ thời thơ ấu
Old friend/əʊld/ /frend/bạn cũ
Workmate/ Colleague/ˈwɜːk.meɪt/
/ˈkɒliːɡ/
đồng nghiệp
A circle of friendsMột nhóm bạn

Các tính từ mô tả người bạn

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Loyal/ˈlɔɪəl/trung thành
Loving/ˈlʌvɪŋ/thương mến, thương yêu
Kind/kaɪnd/tốt bụng, tử tế
Friendly/ Approachable/ˈfrendli/
/əˈprəʊtʃəbl/
thân thiện
Dependable/dɪˈpendəbl/đáng tin cậy
Generous/ˈdʒenərəs/rộng lượng, hào phóng
Considerate/kənˈsɪdərət/ân cần, chu đáo
Helpful/ˈhelpfl/hay giúp đỡ
Likeable/ˈlaɪkəbl/dễ thương, đáng yêu
Honest/ˈɒnɪst/trung thực
Courteous/ˈkɜːtiəs/lịch sự, nhã nhặn
Thoughtful/ˈθɔːtfl/chín chắn
Forgiving/fəˈɡɪvɪŋ/vị tha
Special/ˈspeʃl/đặc biệt
Gentle/ˈdʒentl/hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng
Funny/ˈfʌni/hài hước
Welcoming/ˈwelkəmɪŋ/nồng nhiệt, thân thiện
Pleasant/ˈpleznt/dễ chịu, vui vẻ, thú vị
Caring/ˈkeərɪŋ/chu đáo
Close-knit/ˌkləʊs ˈnɪt/thân thiết
Reliable / trustworthy/rɪˈlaɪəbl/
/ˈtrʌstwɜːði/
đáng tin cậy
Open-minded/ˌəʊpən ˈmaɪndɪd/cởi mở
Dreamy/ˈdriːmi/mơ mộng
Confident/ˈkɒnfɪdənt/tự tin
Studious/ˈstjuːdiəs/chăm chỉ
Talented/ˈtæləntɪd/tài năng
Talkative/ˈtɔːkətɪv/nói nhiều
Responsible/rɪˈspɒnsəbl/có trách nhiệm
Bad-tempered/ˌbæd ˈtempəd/nóng tính
Shy/ʃaɪ/nhút nhát
Sociable/ˈsəʊʃəbl/hòa đồng

Các cụm từ mô tả tình bạn

Từ vựngDịch nghĩaVí dụ
Make friends with sbkết bạn với aiShe’s very good at making friends with people from all walks of life.
(Cô ấy rất giỏi trong việc kết bạn với mọi người ở mọi tầng lớp trong cuộc sống)
Confide (in sb)chia sẻ, tâm sự (cùng ai)She’s nice, but I don’t feel I can confide in her.
(Cô ấy rất tốt, nhưng tôi không cảm thấy mình có thể tâm sự với cô ấy.)
Walks beside yousánh bước bên bạnPhil walks beside me everytime I feel sad.
(Phil luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn)
Depend on/ Lean on each other/ Offer supportnương tựa, phụ thuộc lẫn nhau, là nơi nương tựaPhil and I depend on each other, especially in times of difficulties.
(Phil và tôi phụ thuộc vào nhau, nhất là khi khó khăn)
Help you/ Support/ Understand yougiúp đỡ, ủng hộ, thấu hiểu bạnMy friends have always supported me in whatever I’ve wanted to do.
(Bạn bè của tôi đã luôn ủng hộ tôi trong bất cứ điều gì tôi muốn làm.)
Forgives your mistakestha thứ cho những lỗi lầm của bạnAs friends forgive a mistake, a project you work on together can make progress.
(Khi bạn bè bỏ qua những lỗi lầm của nhau, những dự án mà các bạn cùng làm sẽ tiến triển tốt)
Keep in contact/ touch withgiữ liên lạcHave you kept in touch with your college roommate?
(Bạn còn giữ liên lạc với bạn cùng phòng thời đại học của mình không?)
Lose contact/ touch withmất liên lạcBefore much time has passed, I had lost contact with her.
(Từ rất lâu trước đó, tôi đã mất liên lạc với cô ấy.)
Strike up a friendship /Start a friendshipbắt đầu làm bạnThey frequently visit the team and strike up a friendship with Dogg.
(Họ thường xuyên đến thăm đội và bắt đầu làm bạn với Dogg.)
Form a friendshipxây dựng tình bạnLily formed a friendship with the girl sitting next to her at primary school.
(Lily xây dựng tình bạn với cô bạn ngồi bên cạnh từ hồi tiểu học.)
Cement a friendshipvun đắp tình bạnSpending several weeks on holiday together has cemented their friendship.
(Dành vài tuần cùng nhau trải qua kỳ nghỉ đã giúp củng cố tình bạn của họ)
Spoil/ Ruin a friendshiplàm rạn nứt/ phá hỏng tình bạnI don’t want to ruin the friendship we have.
(Tôi không muốn phá hỏng tình bạn mà chúng tôi đang có.)
Cross someone’s pathgặp ai đó bất ngờHe never crossed my path again since that incident 5 years before.
(Anh ấy không bao giờ bất ngờ gặp lại tôi nữa kể từ sự cố đó 5 năm trước.)
Build bridges rút ngắn khoảng cách để trở nên thân thiếtJohn wants to build bridges with other students in the class.
(John muốn rút ngắn khoảng cách để trở nên thân thiết với các học sinh khác trong lớp.)
Have a good relationship with someonecó mối quan hệ tốt với aiShe said that kids learn better when they have a good relationship with their teacher.
(Cô ấy nói rằng trẻ em học tốt hơn khi chúng có mối quan hệ tốt với giáo viên của chúng.)
Man’s best friendchỉ động vật, thú cưng, người bạn thân thiết của con ngườiThere are many reasons why dogs and cats are man’s best friends.
(Có rất nhiều lý do tại sao chó và mèo là những người bạn thân thiết của con người.)
Birds of a feather flock togetherNgười có cùng sở thích, đặc điểm, chí hướng thường có xu hướng tìm đến với nhau (ngưu tầm ngưu mã tầm mã)My friend prefers the same clothes as me. Well, birds of a feather flock together.
(Bạn tôi có chung gu thời trang giống tôi. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã)
A friend in need is a friend indeedngười bạn giúp đỡ bạn trong lúc hoạn nạn khó khăn mới là người bạn tốtYou are a friend in need, you are, Edie, I’ll always remember your help.
(Edie, bạn là người bạn tốt giúp đỡ tớ trong lúc tớ khó khăn, tớ sẽ luôn nhớ đến sự giúp đỡ của bạn)
A shoulder to cry onNgười lắng nghe tâm sự của bạn, một bờ vai để dựa vàoShe’s always been a sympathetic shoulder to cry on.
(Cô ấy luôn là một bờ vai đồng cảm để dựa vào)
Friends in high placesquen biết bạn bè là người có quyền lực, có địa vịJim is very rude to other workers just because he has some friends in high places.
(Jim rất thô lỗ với những người lao động khác chỉ vì anh ấy quen một số bạn bè có địa vị)
At odds with someonexung đột, bất hòa, mâu thuẫn với ai đóThe director and the artist were always at odds while making that short film.
(Đạo diễn và nghệ sĩ luôn mâu thuẫn trong khi thực hiện bộ phim ngắn đó.)
Through thick and thin(những người bạn cùng nhau ) vượt qua mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh, dễ dàng cũng như cam goJack and I have been friends through thick and thin.
(Jack và tôi đã là bạn của nhau từ lâu đến giờ, cùng nhau trải qua khó khăn)
To be as thick as thievesrất ăn ý với nhau, hay rất thân thiết với nhauPhil and Jack are as thick as thieves and everyone in town knows it.
(Phil và Jack dày đặc như những tên trộm và mọi người trong thị trấn đều biết điều đó.)
To be on the same page/wavelengthcùng tần số -> hiểu nhau, đồng tình vì có chung quan điểm hay sở thíchSally and John are always on the same page. They just look at each other and know what the other one is thinking.
(Sally và John rất hiểu nhau. Họ chỉ nhìn nhau và biết đối phương đang nghĩ gì.)
To be joined at the hipdùng để chỉ những người rất thân thiết với nhau có mối liên hệ gần gũi, luôn đi cùng nhauSara and Anna have been friends for the longest time. It’s like they’re joined at the hip!
(Sara và Anna đã là bạn từ rất lâu. Họ luôn luôn sánh vai cùng nhau)
To bury the hatchetgiảng hòa, làm lànhAnnie and Jack need to bury the hatchet and move on!.
(Annie và Jack cần làm lành lại với nhau và cùng nhau bước tiếp)
To hit it offnghĩa là ăn ý với nhau, tâm đầu ý hợp với nhauShe hit it off with Dean.
(Cô ấy đã nhanh chóng trở nên thân thiết với Dean/ Cô ấy và Dean rất tâm đầu ý hợp)
To get on famouslyCó mối quan hệ rất tốt đẹp/vô cùng chan hòa và sống hòa thuận với ai.We got along famously.
(Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp với nhau)
To get on like a house on firediễn tả về một mối quan hệ tốt đẹp với ai đó, trở thành bạn thân, rất thân với ai đó.Jack and Scott get on like a house on fire.
(Jack và Scott rất hợp cạ với nhau)
To get on swimminglythuận buồm xuôi gió, thông đồng bén giọt, hòa thuận với nhauWill and Cody get on swimmingly. I hope their relationship continues.
(Will và Cody hòa thuận với nhau. Tôi hy vọng mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục.)
To know someone inside outbiết ngọn ngành, hiểu tường tận về ai đóI know Scott inside out.
(Tôi hiểu rất rõ về Scott)
To move in the same circlesgiao lưu, kết bạn với những người có cùng hoàn cảnh hoặc lối sốngScott, Jack, and Phil all move in the same circles.
(Scott, Jack và Phil kết bạn với nhau)
To see eye to eye with someonehai người có cùng quan điểm, có chung ý tưởng hoặc sở thích với nhauLily and Joana always see eye to eye.
(Lily and Joana luôn có chung quan điểm với nhau)
To speak the same languagecó chung tiếng nói, hợp nhauSam and Phil speak the same language.
(Sam and Phil có tiếng nói chung với nhau)
Two peas in a podKhi hai người giống nhau về bề ngoài hoặc về các ý nghĩ, cách tin tưởng, v.v… giống nhau như hai giọt nướcSam and Joana are two peas in a pod.
(Sam and Joana giống nhau như hai giọt nước)

Talk about your best friend ngắn

My closest companion is Bao Anh. He and I both attend the same high school. When we go to school, he always helps me with my exams. I have to admit that having a best friend like Bao Anh makes my life simpler. Because whenever I am having a hard time, he is there for me. My best friend gets angry when I do something wrong and appreciates me when I do something well. We have been friends for 4 years so far, and I hope that we will always be best friends forever.

Người bạn thân nhất mà mình có là bạn Bảo Anh. Mình và bạn ấy đều học chung một trường cấp ba. Mỗi khi chúng tôi đi học, bạn ấy luôn giúp mình trong các bài kiểm tra. Mình phải thừa nhận rằng có một người bạn đồng hành như Bảo Anh khiến cuộc sống mình dễ dàng hơn. Vì mỗi lần mình gặp khó khăn trong cuộc sống, cậu ấy luôn ở đó với mình. Bạn ấy nổi giận và chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng mình. Tụi mình đã là bạn thân được 4 năm và mình hy vọng rằng mình và bạn ấy sẽ là bạn thân mãi mãi.

Talk about your best friend lớp 6

Bài mẫu

From my perspective, friendship is one of the most precious things we have in life. We all have friends, and we all need people to hang out with, talk to, and laugh with. A truly important relationship is friendship. Phat is the name of my closest pal. He is a classmate of mine, and since the first grade, we have been studying together. We’ve been together ever since the day we met, and our relationship is really solid.

Actually, the reason we have been so close is because we have so many things in common. Phat is an excellent young man. He is the first person I call when I have difficulty at school. He always makes an effort to find a solution for me. We used to hang out on the neighborhood playground after school. I want to continue having this friendship forever. Phat thinks I’m his best friend and that he’s the one who gets me the most. We are pleased to have each other as pals.

Bản dịch nghĩa

Theo quan điểm của tôi, tình bạn là một trong những thứ quý giá nhất mà chúng ta có trong cuộc sống. Chúng ta đều có bạn bè, những người mà chúng ta có thể cười, nói, chia sẻ. Tình bạn thực sự rất quan trọng với chúng ta. Người bạn thân nhất của tôi tên là Phát. Chúng tôi học chung với nhau từ lớp 1. Từ khi biết nhau đến giờ, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, nên tình bạn của chúng tôi rất thân thiết.

Một lý do khác mà chúng tôi rất thân nhau đó là tôi và bạn ấy có rất nhiều điểm chung. Phát là một người bạn cực kì tốt đối với tôi, mỗi khi tôi gặp chuyện gì đó ở trường, người đầu tiên tôi nghĩ tới là anh ấy. Phát luôn nghĩ cách để giúp đỡ tôi mỗi khi cần. Ngày xưa chúng tôi từng chơi với nhau ở sân chơi rất vui cùng nhau. Phát chia sẻ rằng tôi là người bạn thân nhất của bạn ấy và tôi cũng nghĩ vậy. Chúng tôi rất hạnh phúc khi là bạn thân của nhau.

Talk about your best friend

Nói về người bạn thân của bạn

Friendship is a precious gift that enriches our lives, and I am incredibly fortunate to have a best friend named Sarah. Sarah and I have been inseparable for as long as I can remember. Her name might be common, but her qualities and the bond we share are anything but ordinary.

Sarah’s full name, Sarah Anderson, is etched in my heart as a symbol of trust, loyalty, and unwavering support. We first crossed paths during our school days, and from that moment onwards, our lives became intertwined. Her infectious laughter and genuine personality drew me in, and I knew that we were destined to become the closest of friends.

What sets Sarah apart is her boundless compassion and caring nature. She has a remarkable ability to make everyone around her feel special. Sarah’s kindness knows no bounds; she’s the first to offer a listening ear or a comforting hug when needed most. Her presence in my life has been a source of immense strength during both joyous and challenging times.

Our friendship goes beyond sharing interests, though we do have plenty in common. We share a love for art, and our adventures exploring art galleries and exhibitions have been some of the most memorable moments of our friendship. Whether we’re discussing the latest exhibit in town or sketching together in the park, we always find inspiration in each other’s company.

Sarah Anderson is not just my closest friend; she’s like a sister to me. We’ve celebrated each other’s successes, wiped away tears in moments of sorrow, and laughed until our stomachs hurt at inside jokes only we understand. Our friendship is a treasure that I hold dear, and it’s a bond that I know will last a lifetime.

In conclusion, Sarah Anderson is more than just a name to me; she’s the embodiment of friendship’s true essence. Her warmth, empathy, and shared interests have made her my dearest friend, and I am grateful every day for the day we first met. Our friendship is a testament to the power of genuine connections, and I cherish every moment spent with Sarah.

Bản dịch chủ đề Talk about your best friend

Tình bạn là một món quà quý giá làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta và tôi vô cùng may mắn khi có được một người bạn thân nhất tên là Sarah. Sarah và tôi đã không thể tách rời trong khoảng thời gian mà tôi có thể nhớ được. Tên của cô ấy có thể rất phổ biến, nhưng những phẩm chất của cô ấy và mối quan hệ giữa chúng tôi không hề bình thường.

Tên đầy đủ của Sarah, Sarah Anderson, đã khắc sâu trong trái tim tôi như một biểu tượng của sự tin tưởng, lòng trung thành và sự ủng hộ không ngừng nghỉ. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là thời đi học, và từ thời điểm đó trở đi, cuộc sống của chúng tôi trở nên gắn bó với nhau. Tiếng cười dễ lây lan và tính cách chân thật của cô ấy đã thu hút tôi, và tôi biết rằng chúng tôi đã được định sẵn để trở thành những người bạn thân thiết nhất.

Điều khiến Sarah trở nên khác biệt là lòng nhân ái và sự quan tâm vô bờ bến của cô ấy. Cô ấy có một khả năng đáng chú ý là khiến mọi người xung quanh cảm thấy mình thật đặc biệt. Lòng tốt của Sarah không có giới hạn; cô ấy là người đầu tiên đưa ra một đôi tai lắng nghe hoặc một cái ôm an ủi khi cần thiết nhất. Sự hiện diện của cô ấy trong cuộc đời tôi là nguồn sức mạnh to lớn trong những lúc vui vẻ cũng như những lúc đầy thử thách.

Tình bạn của chúng tôi vượt xa việc chia sẻ sở thích, mặc dù chúng tôi có nhiều điểm chung. Chúng tôi có chung tình yêu với nghệ thuật và những cuộc phiêu lưu khám phá các phòng trưng bày và triển lãm nghệ thuật của chúng tôi là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong tình bạn của chúng tôi. Cho dù chúng tôi đang thảo luận về cuộc triển lãm mới nhất trong thị trấn hay cùng nhau phác thảo trong công viên, chúng tôi luôn tìm thấy nguồn cảm hứng từ sự đồng hành của nhau.

Sarah Anderson không chỉ là người bạn thân nhất của tôi; cô ấy giống như một người em gái đối với tôi. Chúng tôi đã ăn mừng những thành công của nhau, lau nước mắt trong những giây phút đau buồn và cười cho đến khi đau bụng trước những câu chuyện cười nội tâm mà chỉ chúng tôi mới hiểu. Tình bạn của chúng tôi là báu vật mà tôi trân trọng và đó là mối liên kết mà tôi biết sẽ tồn tại suốt đời.

Tóm lại, đối với tôi, Sarah Anderson không chỉ là một cái tên; cô ấy là hiện thân của bản chất thực sự của tình bạn. Sự ấm áp, sự đồng cảm và những sở thích chung của cô ấy đã khiến cô ấy trở thành người bạn thân yêu nhất của tôi và tôi biết ơn mỗi ngày về ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tình bạn của chúng tôi là minh chứng cho sức mạnh của sự kết nối chân thành và tôi trân trọng từng khoảnh khắc ở bên Sarah.

Talk about your best friend hay

Bài mẫu

Everybody has friends, and some of them have a special place in our hearts. We refer to them as our best friends most of the time. In my life, I have a few best buddies. I’m going to discuss a couple of them today. Khanh, Tuan and I are first-grade classmates, and I think of them as my best buddies.

On the first day of school, we became friends, and we still are now. They are extremely fascinating people. Khanh’s skill as a football player is his most impressive quality. Because of his outstanding performance in the final, our school won the inter-school competition the previous year. The school council elevated him to team captain following the competition. On the other hand, Tuan is really supportive. In times of need, he is there to assist everyone. He assists me when I let him know about a problem. We are together quite frequently. He is a good student too. He notifies me and assists me with my assignments if I miss any of my classes. I believe I need to respect them and maintain our friendship with our close friends.

Bản dịch nghĩa

Tất cả mọi người đều có bạn, nhưng có một vài người bạn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim ta. Và chúng ta thường gọi họ là những người bạn thân hữu. Mình cũng có những người bạn thân như vậy. Hôm nay mình sẽ nói về hai người bạn thân nhất của mình là Khanh và Tuấn – hai người bạn mà mình quen biết từ khi học lớp một. Chúng nó là những người bạn tuyệt vời nhất mà mình từng biết.

Nhớ ngày đầu đi học, tụi mình đã kết bạn với nhau và trở thành bạn bè thân thiết cho đến bây giờ. Khanh là một cầu thủ nổi tiếng trong trường của chúng mình. Vì tài năng xuất sắc này mà cậu ta được trường đề bạt trở thành người thi đấu cho trường và là đội trưởng. Mặt khác thì, Tuấn lại là một người bạn hết sức nhiệt tình. Những lúc nguy cấp, cậu ta thường xuất hiện để giúp đỡ và hỗ trợ mọi người. Chúng mình đi chơi và có nhau rất thường xuyên. Cậu ấy còn là một học sinh giỏi trong lớp nữa. Bình thường nếu mình quên đi học cậu ta sẽ nhắc nhở mình. Mình nghĩ rằng mình nên trân trọng tình bạn này nhiều hơn nữa để giữ tình bạn thân của chúng mình mãi vững bền.

Talk about your best friend part 1

Describe your best friend

My best friend is Lan. We’ve been inseparable since our school days, and our bond has only grown stronger over the years. Lan is an extraordinary person in every sense of the word. She’s not just a friend; she’s more like family.

Lan’s personality is a perfect blend of kindness, humor, and intelligence. She has a heart of gold and is always there for me in both good times and bad. Whenever I need someone to talk to or a shoulder to lean on, she’s the one I turn to. Her unwavering support and understanding make her an invaluable part of my life.

Lan’s sense of humor is infectious. She can make anyone burst into laughter with her witty remarks and funny stories. Spending time with her is like an endless comedy show, and I can’t help but feel happier when she’s around.

What I admire most about Lan is her intelligence. She’s incredibly sharp, inquisitive, and always eager to learn. Our discussions on a wide range of topics are both enlightening and stimulating. She pushes me to be a better version of myself, and I’m grateful for her encouragement and inspiration.

In addition to her wonderful personality, Lan is also an incredibly loyal friend. She’s stuck by my side through thick and thin, and I couldn’t imagine my life without her. Our adventures, shared secrets, and countless memories have created an unbreakable bond between us.

Lan is not just my closest friend; she’s my confidante, my partner in laughter, and my source of inspiration. I cherish her friendship more than words can express, and I’m grateful every day for having her in my life.

Bản dịch chủ đề Talk about your best friend part 1

Người bạn thân nhất của tôi là Lan. Chúng tôi đã không thể tách rời kể từ những ngày còn đi học và mối quan hệ của chúng tôi ngày càng bền chặt hơn theo năm tháng. Lan là một người phi thường theo mọi nghĩa của từ này. Cô ấy không chỉ là một người bạn; cô ấy giống gia đình hơn.

Tính cách của Lan là sự kết hợp hoàn hảo giữa lòng tốt, sự hài hước và thông minh. Cô ấy có một trái tim vàng và luôn ở bên tôi cả lúc vui lẫn lúc buồn. Bất cứ khi nào tôi cần ai đó để trò chuyện hay một bờ vai để tựa vào, cô ấy chính là người tôi tìm đến. Sự thấu hiểu và ủng hộ không ngừng nghỉ của cô ấy khiến cô ấy trở thành một phần vô giá trong cuộc đời tôi.

Khiếu hài hước của Lan có sức lan tỏa. Cô ấy có thể khiến bất cứ ai cũng bật cười bằng những lời nhận xét hóm hỉnh và những câu chuyện hài hước của mình. Dành thời gian bên cô ấy giống như một vở hài kịch bất tận, và tôi không khỏi cảm thấy hạnh phúc hơn khi có cô ấy ở bên.

Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Lan là trí thông minh của cô ấy. Cô ấy cực kỳ sắc sảo, ham học hỏi và luôn ham học hỏi. Các cuộc thảo luận của chúng tôi về nhiều chủ đề khác nhau đều mang tính khai sáng và kích thích. Cô ấy thúc đẩy tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình và tôi biết ơn sự động viên và truyền cảm hứng của cô ấy.

Ngoài tính cách tuyệt vời, Lan còn là một người bạn vô cùng kiên trung. Cô ấy luôn ở bên cạnh tôi dù vui hay buồn, và tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu không có cô ấy. Những cuộc phiêu lưu, những bí mật được chia sẻ và vô số kỷ niệm của chúng tôi đã tạo nên một mối liên kết không thể phá vỡ giữa chúng tôi.

Lan không chỉ là người bạn thân nhất của tôi; cô ấy là người bạn tâm giao của tôi, người bạn cùng cười và là nguồn cảm hứng của tôi. Tôi trân trọng tình bạn của cô ấy hơn những gì ngôn từ có thể diễn tả và tôi biết ơn mỗi ngày vì có cô ấy trong đời.

Talk about your best friend part 2

Nói về người bạn thân của bạn bằng tiếng Anh

Everyone of us has at least one best friend to share happiness and sadness in our life. I am too. My best friend is Lan. Her house is next to mine. So we grew up together and became best friend.

Lan also was my desk-mate at primary school. One day, I forgot to bring my umbrella. That afternoon, it rained cats and dogs. The way from my house to school is just about half of kilometer, but my parents was busy at company. Therefore, they could not pick up me. I stood on in front of school’ gate. I didn’t know what to do. Lan realised that i couldn’t home because of not having umbrella. She just have a raincoat and she wanted to share it with me. When we go to home, both of us were soaking wet. Because of that, she caught cold. That made me moving. That was our first memory, also date worth remembering with me.

Lan is good – looking with the long hair and bid bright eyes. She has got an oval face with a high nose and a small mouth. The dimples on chubby cheeks make her cute, especially when she smiles. She is quite tall and slim. Not only she have a pretty appearance but also has good character. She is caring, down-to-earth, understanding. She help everyone as she can. When i have trouble or be in bad mood, she always beside me, encourage me. I feel relief after confiding to her. She is too. We always exchange confidences and share weal and woe in life.

Lan is a smart girl. She excels at every subject that makes me admire her very much. I have ever seen her discouragement. She keep calm in any situation. Perhaps she is solid moral support for me. Lan is a good example to me.

For me, true friendship is one of the best precious thing in the world. I am proud to say that I have such a loyal friendship. I realise that Lan play an important part in my life. She is one in million. I strongly believe that our relationship is lasting forever.

Bản dịch chủ đề Talk about your best friend part 2

Mỗi người trong chúng ta đều có ít nhất một người bạn để chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi cũng vậy. Bạn thân của tôi là Lan. Nhà cô ấy ở cạnh nhà tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau và trở thành bạn thân.

Lan cũng là bạn cùng bàn với tôi ở tiểu học. Một ngày, tôi quên mang ô. Chiều hôm ấy, trời mưa rất to. Đường từ nhà tôi đến trường chỉ khoảng nửa kilomet nhưng bố mẹ tôi bận việc ở công ty. Vì vậy họ không thể đón tôi. Tôi đứng trước cổng trường. Tôi không biết phải làm gì. Lan nhận ra rằng là tôi không thể về nhà vì không có ô. Cô ấy chỉ có một cái áo mưa nhưng cô ấy muốn chia sẻ nó với tôi. Khi chúng tôi về đến nhà, cả hai đều ướt sũng. Vì thế mà cô ấy đã bị cảm lạnh. Điều đó khiến tôi cảm động. Đó là kỷ niệm đầu tiên của chúng tôi, cũng là ngày đáng nhớ đối với tôi.

Lan nhìn đẹp với mái tóc dài và đôi mắt sáng. Cô ấy có khuôn mặt hình trái xoan với cái mũi cao và miệng nhỏ. Đôi má lúm đồng tiền khiến cho cô ấy dễ thương, đặc biệt là khi cười. Cô ấy khá cao và mảnh. Cô ấy không chỉ có ngoại hình dễ thương mà còn có tính cách tốt. Cô ấy biết quan tâm, thân thiện và biết thấu hiểu. Cô ấy luôn giúp đỡ mọi người nếu có thể. Khi tôi gặp khó khăn hay buồn phiền, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy nhẹ lòng sau khi tâm sự với cô ấy. Cô ấy cũng vậy. Chúng tôi luôn tâm sự với nhau và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Lan là một cô gái thông minh. Cô ấy giỏi ở tất cả các môn học làm cho tôi khâm phục rất nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy sự nản lòng ở cô ấy. Cô ấy bình tĩnh trong mọi tình huống. Có lẽ cô ấy là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Lan là tấm gương cho tôi noi theo.

Với tôi, tình bạn chân chính là một trong số những thứ quý giá trên thế giới này. Tôi tự hào khi nói rằng tôi cũng có một tình bạn chân thành như thế. Tôi nhận ra rằng Lan đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cô ấy là duy nhất. Tôi tin chắc rằng mối quan hệ của tôi sẽ trường tồn mãi mãi.

Talk about your best friend part 3

Talk about your friend in english

My best friend, Emily, holds a special place in my heart. We’ve shared an incredible journey of friendship that has spanned more than a decade. Our bond is as enduring as it is strong, a testament to the enduring power of true friendship.

I first met Emily in our freshman year of high school, and from that moment, I knew we were destined to be inseparable. What initially drew me to her was her infectious laughter and her unwavering ability to find joy in even the smallest of moments. Emily is the embodiment of kindness and compassion. She has an incredible capacity to understand and empathize with those around her, making her a trusted confidant and advisor.

Our shared experiences have forged an unbreakable connection between us. We’ve celebrated each other’s triumphs and supported one another through life’s tribulations. Be it late-night conversations over cups of hot cocoa or spontaneous road trips that led to unforgettable adventures, every moment with Emily has been a treasure.

Through the years, we’ve watched each other grow, change, and evolve into the people we are today. Emily’s unwavering support has been a guiding light in my life, and I cherish every moment spent with her. She is more than a friend; she is family, and I am eternally grateful for her presence in my life. Emily’s name is etched in my heart as a symbol of a friendship that is irreplaceable and everlasting.

Bản dịch chủ đề Talk about your best friend part 3

Người bạn thân nhất của tôi, Emily, giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Chúng tôi đã chia sẻ một hành trình đáng kinh ngạc về tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ. Mối quan hệ của chúng tôi vừa bền vững vừa bền chặt, một minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của tình bạn chân chính.

Tôi gặp Emily lần đầu tiên vào năm thứ nhất trung học, và từ thời điểm đó, tôi biết rằng số phận của chúng tôi là không thể tách rời. Điều ban đầu thu hút tôi đến với cô ấy là tiếng cười lan tỏa và khả năng tìm thấy niềm vui không ngừng nghỉ của cô ấy ngay cả trong những khoảnh khắc nhỏ nhất. Emily là hiện thân của lòng tốt và lòng trắc ẩn. Cô ấy có khả năng thấu hiểu và đồng cảm đáng kinh ngạc với những người xung quanh, khiến cô ấy trở thành người bạn tâm giao và cố vấn đáng tin cậy.

Những kinh nghiệm được chia sẻ đã tạo nên một mối liên hệ không thể phá vỡ giữa chúng tôi. Chúng tôi đã ăn mừng chiến thắng của nhau và hỗ trợ lẫn nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Dù là những cuộc trò chuyện đêm khuya bên tách ca cao nóng hay những chuyến đi ngẫu hứng dẫn đến những cuộc phiêu lưu khó quên, mỗi khoảnh khắc bên Emily đều là một kho báu.

Qua nhiều năm, chúng tôi đã chứng kiến nhau trưởng thành, thay đổi và phát triển thành con người như ngày nay. Sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của Emily đã là ánh sáng dẫn đường trong cuộc đời tôi và tôi trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cô ấy. Cô ấy còn hơn cả một người bạn; cô ấy là gia đình, và tôi mãi mãi biết ơn sự hiện diện của cô ấy trong cuộc đời tôi. Cái tên Emily khắc sâu trong trái tim tôi như biểu tượng của một tình bạn không thể thay thế và trường tồn.

Describe your best friend

Talk about your best friend essay

My dearest friend, John, holds a special place in my heart. We first crossed paths during our high school years and, since then, have forged an unbreakable bond. John is more than just a friend; he’s a confidant, an adventure partner, and a pillar of support. Our friendship is an incredible journey that has been enriched by shared experiences and countless memories.

John’s amiable and approachable nature is what drew me to him initially. He has an uncanny ability to make anyone feel comfortable in his presence. Whether it’s with his warm smile or his ability to listen intently, John has an innate talent for connecting with people.

What I value most about our friendship is the unwavering support he has provided throughout the years. No matter how challenging life’s obstacles have been, John has stood by my side, offering guidance and encouragement. His willingness to lend a hand, whether in helping with academic pursuits or simply being a shoulder to lean on, is a testament to the depth of our friendship.

John and I share a plethora of common interests, from a passion for travel to a love for literature. These shared hobbies have allowed us to explore the world together, experiencing the beauty of different cultures and landscapes. The adventures we’ve embarked on, from hiking in the mountains to backpacking through foreign cities, have created a treasure trove of unforgettable memories.

In conclusion, John is not just my best friend; he’s like a brother to me. His name is etched in my heart, symbolizing the incredible friendship we share. I’m grateful for his presence in my life and look forward to the many more adventures and shared moments that lie ahead in our enduring friendship.

Bản dịch tiếng Anh bài Talk about your best friend

Người bạn thân nhất của tôi, John, giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Chúng tôi lần đầu gặp nhau trong những năm học trung học và kể từ đó, đã tạo nên một mối liên kết không thể phá vỡ. John không chỉ là một người bạn; anh ấy là một người bạn tâm giao, một người bạn đồng hành trong cuộc phiêu lưu và là trụ cột hỗ trợ. Tình bạn của chúng tôi là một cuộc hành trình đáng kinh ngạc đã được làm phong phú thêm nhờ những trải nghiệm được chia sẻ và vô số kỷ niệm.

Bản tính hòa nhã và dễ gần của John là điều ban đầu đã thu hút tôi đến với anh ấy. Anh ấy có một khả năng kỳ lạ là khiến bất cứ ai cảm thấy thoải mái khi có mặt anh ấy. Cho dù đó là nụ cười ấm áp hay khả năng chăm chú lắng nghe, John đều có tài năng bẩm sinh trong việc kết nối với mọi người.

Điều tôi đánh giá cao nhất về tình bạn của chúng tôi là sự hỗ trợ không ngừng nghỉ mà anh ấy đã mang lại trong suốt những năm qua. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, John vẫn luôn sát cánh bên tôi, đưa ra sự hướng dẫn và động viên. Việc anh ấy sẵn sàng giúp một tay, dù là giúp đỡ trong việc theo đuổi học tập hay chỉ đơn giản là một bờ vai để tựa vào, là minh chứng cho tình bạn sâu sắc của chúng tôi.

John và tôi có rất nhiều sở thích chung, từ niềm đam mê du lịch đến tình yêu văn học. Những sở thích chung này đã cho phép chúng ta cùng nhau khám phá thế giới, trải nghiệm vẻ đẹp của các nền văn hóa và cảnh quan khác nhau. Những cuộc phiêu lưu mà chúng tôi đã thực hiện, từ đi bộ đường dài trên núi đến du lịch bụi qua các thành phố nước ngoài, đã tạo nên một kho tàng kỷ niệm khó quên.

Tóm lại, John không chỉ là bạn thân nhất của tôi; anh ấy giống như một người anh trai đối với tôi. Tên anh ấy khắc sâu trong trái tim tôi, tượng trưng cho tình bạn tuyệt vời mà chúng tôi chia sẻ. Tôi biết ơn sự hiện diện của anh ấy trong cuộc đời tôi và mong chờ thêm nhiều cuộc phiêu lưu cũng như những khoảnh khắc chia sẻ ở phía trước trong tình bạn lâu dài của chúng tôi.

Talk about your best friend part 4

Bản tiếng Anh

Throughout the journey of life, I’ve been blessed with many friendships, but there’s one person who stands out above the rest, and her name is Lily. Our friendship is an extraordinary one, born out of the most unexpected circumstances. We first crossed paths in high school, and from that moment, I knew I had found a lifelong friend.

Lily is the kind of friend who possesses a heart as vast as the ocean. Her laughter is infectious, and her mere presence can light up even the gloomiest of days. Together, we’ve embarked on countless adventures, from road trips to late-night movie marathons. These memories with Lily have left an indelible mark on my heart.

What sets Lily apart is her unwavering support and understanding. She’s the one I turn to when life throws its curveballs. Her sage advice and comforting words have seen me through some of my darkest moments. We’ve celebrated each other’s successes and stood side by side during trying times. Lily’s friendship is a sanctuary, a safe space where I can be myself without any judgment.

Our bond has grown stronger over the years, a testament to the deep connection we share. She knows me better than I know myself, and I cherish the fact that she’s been a constant presence in my life. Lily has a knack for bringing out the best in people, and she’s certainly done that for me.

In summary, Lily is not just a best friend; she’s a confidante, a partner-in-crime, and a kindred spirit. Her name is synonymous with warmth and kindness, and I’m profoundly grateful for her presence in my life. Lily, thank you for being the remarkable friend that you are. Here’s to many more adventures and a lifelong friendship that continues to flourish.

Bản dịch tiếng Việt

Trong suốt cuộc đời, tôi may mắn có được nhiều tình bạn, nhưng có một người nổi bật hơn những người còn lại, tên cô ấy là Lily. Tình bạn của chúng tôi là một tình bạn đặc biệt, được sinh ra từ những hoàn cảnh bất ngờ nhất. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở trường trung học, và từ lúc đó, tôi biết mình đã tìm được một người bạn suốt đời.

Sarah là kiểu người bạn có trái tim rộng lớn như đại dương. Tiếng cười của cô ấy có sức lan tỏa và sự hiện diện đơn thuần của cô ấy có thể thắp sáng ngay cả những ngày u ám nhất. Cùng nhau, chúng tôi đã dấn thân vào vô số cuộc phiêu lưu, từ những chuyến đi đường bộ cho đến những cuộc xem phim thâu đêm. Những kỷ niệm với Lily đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong trái tim tôi.

Điều khiến Lily trở nên khác biệt là sự ủng hộ và thấu hiểu không ngừng nghỉ của cô ấy. Cô ấy là người mà tôi hướng tới khi cuộc sống gặp khó khăn. Những lời khuyên thông thái và những lời an ủi của cô ấy đã giúp tôi vượt qua những thời khắc đen tối nhất. Chúng tôi đã chúc mừng những thành công của nhau và sát cánh cùng nhau trong những lúc khó khăn. Tình bạn của Lily là nơi trú ẩn, một không gian an toàn nơi tôi có thể là chính mình mà không bị phán xét.

Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng bền chặt hơn trong những năm qua, một minh chứng cho mối liên hệ sâu sắc mà chúng tôi chia sẻ. Cô ấy hiểu tôi hơn cả tôi hiểu bản thân mình và tôi trân trọng sự thật rằng cô ấy luôn hiện diện trong cuộc đời tôi. Lily có tài phát huy những điều tốt nhất của mọi người và cô ấy chắc chắn đã làm được điều đó cho tôi.

Tóm lại, Lily không chỉ là bạn thân; cô ấy là một người bạn tâm giao, một đồng phạm và một người có tinh thần tốt bụng. Tên của cô ấy đồng nghĩa với sự ấm áp và tốt bụng, và tôi vô cùng biết ơn sự hiện diện của cô ấy trong cuộc đời mình. Lily, cảm ơn vì bạn đã là một người bạn tuyệt vời. Đây là nhiều cuộc phiêu lưu hơn nữa và một tình bạn trọn đời tiếp tục nảy nở.

Talk about your best friend part 5

Bản tiếng Anh

My dearest friend’s name is Emily, and I feel incredibly fortunate to have her in my life. Our friendship has grown over the years, and she has become my closest confidant and companion. Emily and I met during our first year at university, and our bond has only deepened since then.

Emily possesses a rare combination of qualities that make her an exceptional friend. She is incredibly kind-hearted, always ready to lend a helping hand to those in need. Her compassion and empathy have provided me with immeasurable comfort during difficult times. Whether I’m dealing with personal challenges or simply need someone to talk to, Emily is there, offering her unwavering support.

Our shared interests and passions have brought us even closer. We both have a love for the outdoors, and some of our fondest memories involve hiking, camping, and exploring nature together. Our shared adventures have strengthened our friendship and created a treasure trove of unforgettable experiences.

Emily’s sense of humor and contagious laughter bring joy and light to my life. We can spend hours talking and laughing about the simplest things, and her positive energy is infectious.

In addition to being a wonderful friend, Emily is also a source of inspiration. She’s ambitious and hardworking, setting an example for me to strive for my own goals and dreams. Her determination is a constant reminder that we can achieve anything with dedication and perseverance.

Emily is more than just a friend; she is like family to me. I am grateful every day for her presence in my life, and I look forward to creating many more cherished memories with her in the future.

Bản dịch Talk about your best friend part 5

Người bạn thân nhất của tôi tên là Emily, và tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có được cô ấy trong đời. Tình bạn của chúng tôi lớn dần theo năm tháng và cô ấy đã trở thành người bạn tâm giao, đồng hành thân thiết nhất của tôi. Emily và tôi gặp nhau trong năm đầu tiên ở trường đại học, và mối quan hệ của chúng tôi ngày càng sâu sắc hơn kể từ đó.

Emily sở hữu sự kết hợp hiếm có của những phẩm chất khiến cô ấy trở thành một người bạn đặc biệt. Cô ấy cực kỳ tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của cô ấy đã mang lại cho tôi niềm an ủi vô bờ bến trong những lúc khó khăn. Cho dù tôi đang giải quyết những thách thức cá nhân hay chỉ đơn giản là cần ai đó để trò chuyện, Emily luôn ở bên và đưa ra sự hỗ trợ vững chắc.

Những sở thích và niềm đam mê chung đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn. Cả hai chúng tôi đều yêu thích hoạt động ngoài trời và một số kỷ niệm đẹp nhất của chúng tôi liên quan đến việc đi bộ đường dài, cắm trại và cùng nhau khám phá thiên nhiên. Những cuộc phiêu lưu chung đã củng cố tình bạn của chúng tôi và tạo ra một kho tàng những trải nghiệm khó quên.

Khiếu hài hước và tiếng cười dễ lây lan của Emily mang lại niềm vui và ánh sáng cho cuộc sống của tôi. Chúng ta có thể dành hàng giờ để trò chuyện và cười đùa về những điều đơn giản nhất, và năng lượng tích cực của cô ấy có sức lan tỏa.

Ngoài việc là một người bạn tuyệt vời, Emily còn là nguồn cảm hứng. Cô ấy là người đầy tham vọng và chăm chỉ, là tấm gương cho tôi phấn đấu vì mục tiêu và ước mơ của riêng mình. Sự quyết tâm của cô ấy là lời nhắc nhở thường xuyên rằng chúng ta có thể đạt được bất cứ điều gì nếu có sự cống hiến và kiên trì.

Emily không chỉ là một người bạn; cô ấy giống như gia đình đối với tôi. Tôi biết ơn mỗi ngày vì sự hiện diện của cô ấy trong cuộc đời tôi và tôi mong muốn có thêm nhiều kỷ niệm đáng trân trọng với cô ấy trong tương lai.

Talk about your best friend part 6

Bản tiếng Anh

My best friend, Emma, holds a special place in my heart, and I am grateful every day for her presence in my life. We first crossed paths in high school, and since then, our bond has only grown stronger. Emma’s a remarkable individual who radiates positivity and kindness. Her vivacious spirit and infectious laughter can brighten even the darkest of days.

What truly sets Emma apart is her unwavering support and loyalty. She’s the person I turn to in times of joy and sorrow, knowing that her empathy and understanding are unmatched. We’ve shared countless adventures, from road trips to quiet evenings spent talking about our dreams and fears.

Emma’s influence on my life extends beyond friendship. She has pushed me to become a better version of myself, encouraging me to chase my aspirations and never settle for less. We share common interests, including a love for literature and a passion for travel, which has allowed us to create lasting memories exploring the world together.

One of the most remarkable things about Emily is her ability to listen. She’s not just a friend; she’s a confidant who understands me like no one else. Whenever I need advice or simply someone to talk to, she’s there with an open heart. Her wisdom and empathy have guided me through some of the toughest decisions in my life.

In times of trouble, Emma is a rock, offering not just a listening ear but also valuable guidance. Her advice has steered me through many challenging decisions, and her presence alone provides a sense of comfort and reassurance. I consider myself incredibly fortunate to have her as my best friend, confidante, and partner in all of life’s adventures.

Emma, thank you for being the extraordinary person you are and for gracing my life with your presence. Your friendship is a precious treasure, and I eagerly anticipate the many more incredible moments we will share in the years to come.

Talk about your best friend part 6

Người bạn thân nhất của tôi, Emma, giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, và tôi biết ơn mỗi ngày vì sự hiện diện của cô ấy trong cuộc đời tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở trường trung học, và kể từ đó, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng bền chặt hơn. Emma là một cá nhân xuất sắc, luôn tỏa ra sự tích cực và tử tế. Tinh thần hoạt bát và tiếng cười truyền nhiễm của cô ấy có thể làm bừng sáng cả những ngày đen tối nhất.

Điều thực sự khiến Emma trở nên khác biệt là sự ủng hộ và lòng trung thành không ngừng nghỉ của cô ấy. Cô ấy là người mà tôi hướng đến khi vui cũng như lúc buồn, khi biết rằng sự đồng cảm và thấu hiểu của cô ấy là vô song. Chúng tôi đã chia sẻ vô số cuộc phiêu lưu, từ những chuyến đi trên đường cho đến những buổi tối yên tĩnh để nói về ước mơ và nỗi sợ hãi của mình.

Ảnh hưởng của Emma lên cuộc đời tôi vượt xa cả tình bạn. Cô ấy đã thúc đẩy tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, khuyến khích tôi theo đuổi khát vọng của mình và không bao giờ chấp nhận những điều kém cỏi hơn. Chúng tôi có chung những sở thích, bao gồm tình yêu văn học và niềm đam mê du lịch, điều này đã cho phép chúng tôi cùng nhau tạo ra những kỷ niệm lâu dài khi khám phá thế giới.

Một trong những điều đáng chú ý nhất ở Emily là khả năng lắng nghe của cô ấy. Cô ấy không chỉ là một người bạn; cô ấy là một người bạn tâm giao, người hiểu tôi hơn ai hết. Bất cứ khi nào tôi cần lời khuyên hoặc đơn giản là ai đó để trò chuyện, cô ấy đều có mặt với tấm lòng rộng mở. Sự khôn ngoan và sự đồng cảm của cô ấy đã hướng dẫn tôi vượt qua một số quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời.

Emma, ​​cảm ơn bạn vì bạn là con người phi thường và đã tô điểm cho cuộc sống của tôi bằng sự hiện diện của bạn. Tình bạn của bạn là một kho báu quý giá và tôi háo hức mong đợi nhiều khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa mà chúng ta sẽ chia sẻ trong những năm tới.

2/5 - (43 bình chọn)
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận