Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

0
1060

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh đọc là gì? Vai trò của Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty như thế nào? Cùng Wiki Tiếng Anh đi tìm hiểu câu trả lời cho những thắc mắc này qua bài viết nhé

chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì
chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là chairman of the board viết tắ là COB. Đây là một chức danh của người đứng đầu Hội đồng quản trị của một công ty cổ phần. Được bầu trực tiếp từ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định để đảm bảo cho suốt quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tìm hiểu về Chủ tịch hội đồng quản trị bằng tiếng Anh P1

The chairman of the board is voted into his or her position by a majority vote within the board of directors. Similarly, the chair can be removed by the board if the board decides they are failing to live up to expectations. Chủ tịch hội đồng quản trị được bầu vào vị trí của mình bằng đa số phiếu bầu trong hội đồng quản trị. Tương tự như vậy, hội đồng quản trị cũng có thể loại bỏ vị trí này nếu hội đồng quyết định rằng họ không đáp ứng được kỳ vọng.

Because the position has substantial interaction and influence with both the board and management, the chair is arguably the most powerful position in the company.
Bởi vì vị trí này có sự tương tác và ảnh hưởng đáng kể với cả hội đồng quản trị và ban giám đốc, nên chủ tịch được cho là vị trí quyền lực nhất trong công ty.

In some cases, The chairman of the board may also hold the title of president or chief executive officer of the company. This may occur if the board wishes to elevate the CEO to chair as a sign of confidence in their leadership.
Trong một số trường hợp, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm luôn chức danh Chủ tịch hoặc Giám đốc điều hành của công ty. Điều này có thể xảy ra nếu hội đồng quản trị muốn bầu CEO lên làm chủ tịch như một dấu hiệu của sự tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của họ.

chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh

Tìm hiểu về Chủ tịch hội đồng quản trị bằng tiếng Anh P2

The chairman of the board is one of the highest supervisory roles in a modern corporation. Chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những vai trò giám sát cao nhất trong một tập đoàn hiện đại.

Long-term decisions, such as whether or not to pursue a merger or sale of the organization, may be determined by the board under the chair’s leadership. The chair also has significant influence over other board decisions. Such as appointments of executive officers or dividend policy.

Các quyết định dài hạn, chẳng hạn như có hay không theo đuổi sáp nhập hoặc bán tổ chức, có thể được quyết định bởi hội đồng quản trị dưới sự lãnh đạo của chủ tịch. Chủ tịch cũng có ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định khác của hội đồng quản trị. Chẳng hạn như bổ nhiệm các cán bộ điều hành hoặc chính sách cổ tức.

In addition to overseeing the company’s long-term trajectory, the board is also responsible for appointing executives. Determining their compensation, and approving certain management decisions. As a head of the board of directors, the chairman of the Board has an outsized influence on all of these decisions.

Ngoài việc giám sát quỹ đạo dài hạn của công ty, hội đồng quản trị cũng chịu trách nhiệm bổ nhiệm các giám đốc điều hành. Xác định mức lương thưởng của họ và thông qua các quyết định quản lý nhất định. Với tư cách là người đứng đầu hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị có ảnh hưởng lớn đến tất cả các quyết định này.

Đặt câu về Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh

The chairman of the Board can also serve as Chief Executive Officer. Since part of the board’s role is supervising management, that dual role may sometimes create the appearance of a conflict of interests.

Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng có thể là Giám đốc điều hành. Vì một phần vai trò của hội đồng quản trị là giám sát quản lý, nên vai trò kép đó đôi khi có thể tạo ra xung đột lợi ích.

The chairman of the board functions as the spokesperson for the board and the company.
Chủ tịch hội đồng quản trị có chức năng là người phát ngôn của hội đồng quản trị và công ty.

The chairman of the Board of Directors will be dismissed if there is a decision of the Board of Directors.
Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ bị miễn nhiệm nếu có quyết định của Hội đồng quản trị.

Chairman of the board Defins long-term company goals in annual, three-year, five-year and ten-year plans.
Chủ tịch hội đồng quản trị Xác định các mục tiêu dài hạn của công ty trong các kế hoạch hàng năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm.

Chức danh trong công ty bằng tiếng Anh

 • Director (n) /dəˈrektə(r)/: Giám đốc
 • Deputy/Vice Director: Phó Giám đốc
 • Chief Executive Officer (CEO): giám đốc điều hành
 • Chief Information Officer (CIO): giám đốc thông tin
 • Chief Operating Officer (COO): trưởng phòng hoạt động
 • Chief Financial Officer (CFO): giám đốc tài chính
 • Board of Directors: hội đồng quản trị
 • Share holder: cổ đông
 • Executive: thành viên ban quản trị
 • Founder: người sáng lập
 • President (Chairman) /’prezidənt/ (/’tʃeəmən/): Chủ tịch
 • Vice president (VP): phó chủ tịch
 • Manager /ˈmænɪdʒə/: Quản lý
 • Department manager (Head of Department): trưởng phòng
 • Section manager (Head of Division): Trưởng Bộ phận
 • Personnel manager /,pə:sə’nel ‘mænidʤə/: trưởng phòng nhân sự
 • Finance manager /fai’næns ‘mænidʤə/: trưởng phòng tài chính
 • Head of department: trưởng phòng
 • Deputy of department: phó trưởng phòng
 • Supervisor: người giám sát
5/5 - (1 bình chọn)
5 1 vote
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận