What class are you in nghĩa là gì? Từ vựng và cách trả lời

0
215

What class are you in nghĩa là gì? Cách trả lời như thế nào? Từ vựng và những câu hỏi tương tự cũng như những đoạn hội thoại áp dụng nó ra làm sao? Cùng Wiki Tiếng Anh đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc này qua bài viết sau nhé.

What class are you in nghĩa là gì

What class are you in nghĩa là gì

“What class are you in ?” có nghĩa là “Bạn học lớp nào?”. Câu hỏi này được dùng để hỏi về lớp học mà một người đang tham gia. Để trả lời câu hỏi, chúng ta thường nói rõ tên lớp hoặc số hiệu lớp đang học. Hoặc để người hỏi biết rõ hơn về thông tin lớp mình đang học bạn có thể để câp đến tên giáo viên chủ nhiệm của lớp hoặc các môn học cụ thể mà mình đang theo học.

Đối với câu hỏi What class are you in thì khi nhận được câu trả lời chính xác nhất sẽ giúp người hỏi hiểu về vị trí và lớp học của bạn. Từ đó tạo điều kiện cho việc tương tác, hỗ trợ và giao tiếp trong môi trường học đường. Ngoài ra, câu trả lời cũng có thể khơi dậy cuộc trò chuyện về chủ đề học tập và tạo cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, sở thích hoặc cảm nhận về lớp học đó. Dưới đây là một số cách để trả lời câu hỏi này:

 • “I’m in Class 10A3.” (Tôi đang học ở lớp 10A3.)
 • “I’m in the English class.” (Tôi đang học lớp Tiếng Anh.)
 • “I’m in the Advanced Math course.” (Tôi đang học khóa học Toán nâng cao.)
 • “I’m in the Science Club.” (Tôi đang tham gia câu lạc bộ Khoa học.)
 • “I’m in Mr. Johnson’s class” (Tôi học lớp của thầy Johnson)
 • “I’m in the Business Administration program.” (Tôi đang theo học chương trình Quản trị kinh doanh.)

Ngoài ra, có thể bạn sẽ gặp câu hỏi “Which class are you in?”, câu này có cùng nghĩa, và có cách trả lời giống như trên.

Từ vựng chủ đề What class are you in?

Từ vựng

 • Class (klas) – Lớp học
 • Grade (ɡreɪd) – Lớp, khối
 • Year (jɪr) – Năm học
 • Course (kɔːrs) – Khóa học
 • Major (ˈmeɪdʒər) – Chuyên ngành
 • Program (ˈproʊɡræm) – Chương trình học
 • Department (dɪˈpɑːrtmənt) – Khoa, phòng
 • Specialization (ˌspeʃəlaɪˈzeɪʃən) – Chuyên môn, chuyên ngành
 • Subject (ˈsʌbdʒɪkt) – Môn học
 • Field (fiːld) – Lĩnh vực
 • Language (ˈlæŋɡwɪdʒ) – Ngôn ngữ
 • Attending (əˈtɛndɪŋ) – Tham gia, theo học
 • Enrolled (ɪnˈroʊld) – Đăng ký, nhập học
 • Affiliated (əˈfɪliˌeɪtɪd) – Liên kết, thuộc
 • Studying (ˈstʌdiɪŋ) – Học, nghiên cứu

Một số câu ví dụ:

 • I’m in Class 9A. (Tôi đang học lớp 9A.)
 • I’m in the 10th grade. (Tôi đang học lớp 10.)
 • I’m taking a biology course. (Tôi đang học môn sinh học.)
 • I’m majoring in computer science. (Tôi đang học chuyên ngành khoa học máy tính.)
 • I’m enrolled in the engineering program. (Tôi đã đăng ký chương trình kỹ sư.)
 • I’m affiliated with the Department of Psychology. (Tôi thuộc Khoa Tâm lý học.)
 • I’m studying English literature. (Tôi đang học văn học Anh.)
 • I’m attending the advanced math class. (Tôi đang tham gia lớp toán nâng cao.)
 • I’m focusing on a specialization in marketing. (Tôi đang tập trung vào chuyên ngành marketing.)
 • I’m learning Spanish. (Tôi đang học tiếng Tây Ban Nha.)

Cách hỏi và trả lời chủ đề What class are you in

Nếu người được hỏi vẫn còn đang học phổ thông thì chỉ cần hỏi

 • Which/what grade are you in? (Bạn đang học lớp mấy)
 • Which/what class are you in? (Bạn đang học lớp nào?)
 • Câu trả lời rất đơn giản: I am in class 10A1 (Tôi đang học lớp 7B)

Nếu người được hỏi đang học đại học, cao đẳng, chúng ta có thể hỏi

 • Which/what year are you in college? (Bạn đang học năm thứ mấy)
 • Trả lời: I am in first/ second/ third/ fourth year
 • Hoặc: I am a freshman/sophomores/Juniors/ Seniors student in a university

Trong đó:

 1. Freshman= first year: năm thứ nhất
 2. Sophomores= second year: năm thứ hai
 3. Juniors= third year: năm thứ ba
 4. Seniors: từ năm thứ tư trở lên

Nếu muốn hỏi ngành học của người khác, chúng ta có thể hỏi

 • What do you study?
 • What is your major?
 • Trả lơi: My major is Biology education/ Computer Science (Ngành học của tôi là Sư phạm Sinh/ Khoa học máy tính)

Nếu muốn hỏi ai đó đã tốt nghiệp chưa, bạn có thể hỏi:

 • Did you graduate from highschool/ college/ university? (Bạn đã tốt nghiệp trung học/ đại học chưa?)
 • Trả lời: Yes, I did. (Rồi, tôi tốt nghiệp rồi)
 • Hoặc: No, I didn’t. I’m still a student in highschool/ college/ university. (Chưa, tôi vẫn là học sinh trung học/ sinh viên đại học)

Các ngữ cảnh sử dụng What class are you in?

Câu hỏi này có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm:

 1. Trong trường học: Khi bạn mới nhập học vào một trường học mới, người khác có thể hỏi “What class are you in?” để xác định lớp học của bạn. Với việc biết được lớp học của bạn, họ có thể giúp bạn tìm đường đi đến lớp, giới thiệu bạn với các bạn cùng lớp và giúp bạn thích nghi nhanh chóng với môi trường học tập mới.
 2. Trong một khóa học cụ thể: Trong trường hợp bạn tham gia vào một khóa học đặc biệt hoặc một khóa đào tạo, câu hỏi này có thể được sử dụng để xác định lớp học mà bạn đang tham gia. Điều này có thể giúp nhân viên hoặc người quản lý tổ chức định vị bạn trong lớp học đúng, cung cấp thông tin và tài liệu cho bạn.
 3. Trong cộng đồng học tập: Trong một số trường hợp, câu hỏi này có thể xuất hiện trong một cộng đồng học tập, nơi mọi người thảo luận, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ nhau trong việc học tập. Người khác có thể hỏi bạn “What class are you in?” để hiểu bạn đang quan tâm đến chủ đề nào hoặc đang tham gia vào nhóm học tập nào.

Đoạn hội thoại sử dụng câu hỏi What class are you in?

Đoạn hội thoại 1

Amy: Hi, I’m Amy. Are you new here?

John: Yes, I am. My name is John. I just transferred to this school.

Amy: Welcome to our school, John! What class are you in?

John: Thank you, Amy! I’m not sure yet. Can you help me find my class?

Amy: Of course! What grade are you in?

John: I’m in Grade 7.

Amy: Great! Follow me. We’re both in Grade 7, but let me check your class. Are you in Class 7A or 7B?

John: I’m in Class 7B.

Amy: Got it! Our classroom is on the second floor. Let’s go together. It’s just down the hall.

John: Thank you so much for helping me, Amy. I appreciate it.

Amy: No problem, John. We’re here to support each other. Once we arrive, I’ll introduce you to our classmates and help you get acquainted with everyone.

John: That would be fantastic. I’m excited to meet new friends and start my classes.

Amy: You’ll fit right in, John. Our classmates are friendly, and our teachers are really helpful. If you have any questions or need anything, feel free to ask me or anyone else.

John: I’m glad to hear that. Thank you again, Amy. I’m grateful for your guidance.

Amy: You’re welcome, John. Let’s make your transition to our school smooth and enjoyable.

Đoạn hội thoại 2

Sarah: Hi Michael! I heard you’re taking an English course. How’s it going?

Michael: Hello Sarah! Yes, I recently joined an English language program. It’s been a great experience so far. By the way, what class are you in?

Sarah: Oh, I’m not enrolled in any English class at the moment. I’ve been practicing on my own. Why do you ask?

Michael: Well, in this language course, they have different levels of classes based on proficiency. It helps them ensure that students are placed in the appropriate class and receive materials suitable for their learning level. That’s why I was curious about your class.

Sarah: That makes sense. So, which level are you in?

Michael: I’m in the intermediate level, Class B. We’re focusing on expanding vocabulary, improving speaking skills, and building more complex sentences. It’s challenging but rewarding.

Sarah: That sounds exciting, Michael. I’m glad you’re enjoying it. Being in a specific level allows you to learn at the right pace and target areas for improvement.

Michael: Absolutely! The instructors are very knowledgeable and provide us with relevant resources and exercises to enhance our language skills. Plus, interacting with classmates at a similar level creates a supportive learning environment.

Sarah: That’s really beneficial. It ensures that you receive personalized attention and can progress effectively. I should consider joining a structured English course in the future.

Michael: Definitely, Sarah. It’s a great way to accelerate your language learning and gain confidence in using English. I highly recommend it.

Sarah: I appreciate your recommendation, Michael. Thanks for sharing your experience. I hope you continue to excel in your English class and achieve your language goals.

Michael: Thank you, Sarah. I’m determined to make the most of this opportunity. I look forward to improving my English skills and using them in real-life situations.

Đoạn hội thoại 3

Nam: Hi Mai! Finally, we’re back to school. How have you been?

Mai: Hello Nam! Thank you, I’m doing well. The summer was fun, but I’m really excited to be back in school. How about you?

Nam: I’m also great. I missed the feeling of studying and meeting friends at school. Which program and major are you enrolled in?

Mai: I’m in the Economics and Business Administration program. My major is Marketing. How about you? Which program and major are you in?

Nam: I’m in the Information Technology Engineering program, and my major is Application Programming. I find it to be an interesting and promising field.

Mai: That sounds fascinating! What is your favorite subject within your major?

Nam: I really enjoy Web Technology. I like designing and developing beautiful and functional web applications.

Mai: That’s a valuable skill. Besides studying, do you participate in any extracurricular activities?

Nam: Yes, I’m part of a computer club and often participate in programming competitions. It’s a great way to enhance my skills.

Mai: That’s fantastic! I’m part of a Volunteering club and often engage in charity activities. It brings me joy to help the community.

Nam: That’s meaningful and admirable. Do you have any plans for after graduation?

Mai: I want to work in the Marketing field for a multinational company. I want to apply my knowledge to develop innovative marketing strategies.

Nam: That’s a great goal. I aspire to become a mobile application developer and contribute to creating useful apps for people.

Mai: Congratulations on your promising goals. We will study together and share knowledge and experiences throughout our university journey.

Nam: Exactly! I’m glad to be friends with you. Let’s conquer challenges and achieve success in our academic and professional lives together.

Đoạn hội thoại 4

Lily: Hi Ethan and Sophia! I’ve noticed that we’re all active members of the online learning community. What class are you in?

Ethan: Hi Lily! I’m currently taking a psychology course. It’s an engaging program where we explore various psychological theories, discuss case studies, and analyze human behavior. How about you, Sophia?

Sophia: Hi Lily and Ethan! I’m actually in the environmental science class. We delve into topics like climate change, conservation, and sustainable practices. It’s an eye-opening experience that deepens my understanding of environmental issues.

Lily: That’s fantastic, both of you! Psychology and environmental science are both fascinating fields. Ethan, what specific areas of psychology are covered in your class?

Ethan: In the psychology class, we cover subjects like cognitive psychology, social psychology, and abnormal psychology. It’s a comprehensive course that helps us understand the complexities of human mind and behavior.

Sophia: Ethan, your psychology class sounds intriguing. Lily, your environmental science class must provide valuable insights into pressing environmental concerns. How do you find being part of these classes and the learning community in general?

Lily: Being part of the environmental science class and the larger learning community has been incredibly rewarding. I’ve gained a deeper understanding of environmental issues and connected with like-minded individuals who share my passion for sustainability.

Ethan: I feel the same way, Lily. The psychology class and the learning community have provided me with a platform to discuss complex psychological concepts, learn from different perspectives, and grow both academically and personally.

Sophia: That’s amazing to hear, Lily and Ethan. It seems like being part of a learning community not only expands your knowledge but also allows for meaningful discussions and connections with others who share similar interests.

Lily: Absolutely, Sophia. Joining a learning community creates an environment where we can exchange ideas, seek support, and inspire each other’s growth. It’s a space where our shared enthusiasm for learning is nurtured.

Ethan: I couldn’t agree more, Sophia. It’s inspiring to be part of a community that encourages intellectual curiosity and provides a supportive network. It motivates us to explore new concepts, challenge our thinking, and broaden our horizons.

Sophia: Thank you both for sharing your experiences. It’s encouraging to hear about the positive impact of learning communities. I’m excited to continue my journey in environmental science and actively engage with fellow learners.

Lily: That’s wonderful, Sophia. I’m sure you’ll find the environmental science class and the learning community enriching. Don’t hesitate to reach out if you need any resources or want to discuss environmental issues further.

Ethan: Absolutely, Sophia. Embrace the learning journey and enjoy the process of expanding your knowledge. We’re all here to support and learn together. Good luck!

Sophia: Thank you both for your encouragement. I’m grateful to be part of such a vibrant learning community. Let’s continue to inspire each other and make a positive impact in our respective fields.

4/5 - (2 bình chọn)
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận